زندگي در سايپا

كيفيت محيط كار

گروه سايپا نيروي انساني خود را  ارزشمند ترين منبع استراتژيك مي داند و همواره در جهت ايجاد محيط كاري مطلوب و ارتقاي رضايت شغلي و سلامت روحي ايشان، برنامه هاي متنوعي را در سرفصلهاي زير تدوين و اجرا مي نمايد:

ارتقاء سلامت كاركنان (سلامت جسم و سلامت روان )

شركت سايپا بر مبناي توليد در كلاس جهاني و پايبندي به رعايت مسئوليت هاي اجتماعي، مباحث مرتبط با سلامت كاركنان و خانواده آن ها را در اولويت قرار داده و تلاش نموده است با رعايت حقوق شهروندي و تكيه بر عدالت اجتماعي نسبت به ايجاد اطمينان خاطر در زندگي شخصي كاركنان و خانواده هاي آنان و حمايت در مواقع اضطرار در موضوعات سلامتي، بهزيستي، درماني و هزينه‌هاي مرتبط بر آن از طريق توجه به عوامل حمايتي و پوشش كامل بيمه درماني اقدام نمايد.برنامه هاي ورزشي در شركت سايپا

در حوزه ورزش و سلامت در شركت سايپا اقدامات زير انجام مي شود:
 • تعامل و ارتباط با سازمانها،فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي به منظور توسعه و گسترش فعاليتهاي ورزشي همگاني، برگزاري كارگاهها وكلاسهاي آموزش مربيگري، داوري، باز آموزي جهت ارتقاء دانش فني سرپرستان، مربيان و نمايندگان ورزش مديريتها.
 • برنامه ريزي در راستاي فعاليتهاي ورزشي كاركنان و خانواده هاي ايشان از طريق تهيه و تامين كارتهاي ورزشي جهت استفاده از مراكز ورزشي و همچنين انعقاد قرارداد با اماكن ورزشي استيجاري چند منظوره جهت استفاده تيم هاي كارگري و همگاني .
 • برنامه ريزي در خصوص توزيع امكانات ورزشي به كليه كاركنان بمنظور ترغيب و تشويق ايشان به فعاليتهاي ورزشي همگاني.
 • برنامه ريزي و ايجاد زمينه هاي لازم بمنظور توسعه فعاليت هاي ورزشي در راستاي شادابي و نشاط كاركنان از طريق توسعه و تجهيز ايستگاههاي سلامت در سطح شركت.
 • ساماندهي و تشكيل تيمهاي كارگري (آقايان و بانوان ) با حضور ورزشكاران و بكارگيري كادر فني مجرب بمنظور حضور فعال و گسترده در مسابقات رسمي تهران،البرز ،قهرماني كشور و تقدير از همكاران افتخار آفرين .
 • برنامه ريزي و برگزاري جشنواره ها و مسابقات ورزشي ليگ، درون و برون معاونتي به مناسبتهاي مختلف و اهدا جوايز به نفرات و تيمهاي برتر.
 • گروه سايپا از سال 1365 ورزش قهرماني را با رشته فوتبال آغاز نمود و هم اكنون در رشته هاي فوتبال (کليه رده ها)، شطرنج، اتومبيل راني، هاکي، تکواندو، بدمينتون، کشتي، واليبال، واليبال ساحلي و وزنه برداري براي آقايان و بدمينتون و شطرنج براي خانمها فعاليت مي نمايد.
نظام بهره وري

به منظور بهبود بهره وري ، نظام هاي بهره وري در سطح شركت سايپا و شركت هاي گروه استقرار يافته وتسري داده شده است.


سپاس ( سيستم پيشنهادهاي اقدام سريع ) :

سيستمي كه از طريق آن مي توان به يافته هاي ذهني و انديشه هاي سرمايه اي انسان در قالب پيشنهاد دست يافت. اين سيستم به منظور جمع آوري و بررسي پيشنهادهاي كاركنان شركت و تعيين پاداش و پيگيري اجراي پيشنهادهاي تأئيد شده از طريق نرم افزار طراحي شده و استقرار يافته فعاليت مي نمايد.


پاکسا ( پاكيزه سازي سايپا ) :

يك فعاليت اصلاح گرايانه که باآموزشهايی به نيروی انسانی درخصوص آراسته نمودن محيط کاروارائه راهکارهايی درخصوص حفظ ونگهداری مشارکتی اين آراستگی منجر به کاهش ضايعات ، کاهش حوادث کاهش هزينه وبهبود کيفيت محصول می گردد.


نماد ( نظام مديريت اطلاعات ديداري ) :

اين سيستم به منظور نمايش كليه واقعيت هاي موجود درمحيط كار به منظورارتقاء فرصتهاي بهبود وتقويت نقاط قوت به صورت استاندارد ويكپارچه بااستفاده از ابزارهاي اطلاع رساني مانند : جداول ،‌نمودارها و ... تشکيل گرديده و فعاليت مي نمايد.


سکه (سيستم کاهش هزينه سايپا) :

اين سيستم بمنظور بسط و توسعه کاهش هزينه ها درسايپا بااستفاده ازتکنيک وابزارهايي نظير شش سيگما .با تاكيد بر سود آوري تشكيل و فعاليت مي نمايد .


تكسا (توسعه كايزن سايپا) :

سيستمي به منظور انجام فعاليتهاي بهبود كه بصورت گروهي و بر اساس روشهاي ساخت يافته همانند حل مسئله و كايزن پياده سازي ميشود.
مباحث ايمني و بهداشت محيط كار

 • براساس خط‏مشي سيستم مديريت يكپارچه شركت سايپا، ما به طراحي و ايجاد محيطي ايمن، سالم و بهداشتي باور داريم و بر همين اساس با شناسايي و ارزيابي مداوم خطرات و با توجه به قوانين و مقررات مرتبط، اقدام به تعريف اهداف و برنامه‏ هاي ايمني و بهداشتي مي‏نماييم. در اين راستا، شركت سايپا از سال 1380 موفق به استقرار و نگهداري سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001:2007 شده است. اقدامات مرتبط با سلامت كاركنان موجب بهره وري نيروي كار و كاهش هزينه هاي دولت در قبال مسائل منابع انساني به لحاظ كاهش ميزان از كار افتادگي، محدوديت هاي شغلي، حوادث و بيماري هاي شغلي و غيره مي گردد.
 • در شركت سايپا تمامي كاركنان متناسب با وظايف و اهداف محوله جهت رعايت اصول ايمني و بهداشت آموزش داده مي‏شوند، و كارشناسان ايمني و بهداشت نيز طبق برنامه منظم از تمامي فرآيندها و اماكن سايپا بازديد به عمل آورده و در صورت وجود عدم‏ انطباق به كمك روش‏هاي اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه، اقدام به اصلاح و رفع ريشه ‏اي آن مي‏نمايند.همچنين با كمك تيم خبره مميزي داخلي تمامي اين مراحل، هر ساله مورد مميزي و بازنگري قرار مي‏گيرد تا به هدف بهبود مستمر دست يابيم. شركت سايپا جهت حفظ و ارتقاي سطح سلامت كاركنان و ايجاد محيط كاري سالم و ايمن اقدامات زير را طراحي و به مرحله اجرا گذاشته است:
  • اجراي پروژه هاي پژوهش محور و استراتژيك در حوزه ايمني و بهداشت محيط كار
  • پوشش بيمه اي و پوشش هزينه هاي درماني همكاران و خانواده از طريق تشكيل صندوق بيمه تكميلي (يكي از بهترين صندوق هاي بيمه تكميلي موجود)
  • اجراي پروژه هاي نوين در حوزه بهداشت و سلامت روان كاركنان از جمله تشكيل صندوق خدمات حمايتي كاركنان، برگزاري تور خانواده براي كاركنان با حضور اعضاء خانواده آنها در محيط كار، استقرار مفاهيم نويني مانند EAP (برنامه كمك به كاركنان) در شركت، اجراي طرح هاي غربالگري سلامت روان و غيره
  • اجراي طرح هاي غربالگري بيماري هاي شايع بين كاركنان با هدف پيشگيري از بروز بيماري ها
  • ايجاد رويكرد سلامت محور در حوزه هاي رفتاري كاركنان
  • اجراي طرح هاي مديريت استرس شغلي كاركنان و مديران
  • نظارت بر انطباق فعاليت هاي شركت با الزامات و قوانين ايمني در راستاي پيشگيري از بروز حوادث شغلي و ارتقاي سطح ايمني شركت
  • انطباق فعاليت هاي سازمان با قوانين و الزامات كشوري درحوزه سلامت
  • ارائه خدمات مددكاري ومشاوره ( ارائه خدمات مشاوره فردي ، كارگاهي ، خانوادگي و غيره) ضمن تعهد به حفظ محرمانه اطلاعات
  • توانمندسازي كاركنان در برابر آسيب هاي روانشناختي و تلاش در جهت ارتقاء بهداشت روان كاركنان
  • بررسي وكاربري فعاليتها واستانداردهاي مربوط به ايمني و بهداشت محيط كار
  • برنامه ريزي و انجام معاينات پايش سلامت كاركنان (بدو استخدام ، بازگشت به كار ، درخواستي و دوره اي وغيره)
  • بهينه سازي روش هاي انجام كار از طريق بسط و توسعه سامانه هاي ايمني و بهداشت مرتبط با ماموريت هاي مديريت
  • توجه به كنترل نرخ رفتارهاي ناايمن به عنوان يكي از مهمترين علل بروز حوادث در صنايع، از طريق افزايش آگاهي، ارتقاء فرهنگ ايمني و اجراي سيستم هاي انگيزشي
  • جلب مشاركت واحدهاي مختلف در امور ايمني از طريق تشكيل كميته هايOH&S و مشاركت فعال در كميته هاي زير مجموعه سيستم مديريت كارخانه
  • بهره گيري از فعاليت داوطلبانه افراد علاقمند در حوزه شناسايي رفتار و شرايط ناايمن، در قالب طرح هميار ايمني
  • نظارت بر ايمني و بهداشت فعاليت تمامي ذينفعان از جمله پيمانكاران، بازديد كنندگان و غيرهدر تمامي مراحل
  • تهيه البسه و لوازم حفاظت فردي با كيفيت مطلوب و متناسب با مخاطرات شغلي و نظارت بر استفاده كاركنان از لوازم توزيع شده
  • دستيابي به دانش نوين ايمني و استانداردهاي جهاني در حوزه ايمني و انتشار آن از طريق مستندات سازماني و مفاهيم مديريت دانش
  • شناسايي و اجراي راهكارهاي اثربخش در جهت گسترش فرهنگ سلامت نظير برگزاري سمينارها، همايش ها و جشنواره هاي مرتبط با ايمني و بهداشت محيط كار و سلامت كاركنان و خانواده، همكاري با نهادها و سازمان هاي ذيربط در اين خصوص و غيره

افتخارات كسب شده توسط سايپا در حوزه ايمني و بهداشت محيط كار

 • اولين خودروساز دارنده گواهينامه استانداردOHSAS 18001 در كشور
 • تنها خودروساز دارنده نشان پاسخگويي اجتماعي از مجمع ملي سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • خودروساز داراي محيط كار ايمن به انتخاب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
 • مبتكر طرح هميار ايمني در كشور
 • اولين شركت برگزار كننده جشنواره ايده هاي ايمن در سطح شركت هاي گروه خودروسازي سايپا

سيستم هاي نظام پرداخت

بررسي و مطالعه مستمر نظامهاي حقوق و دستمزد در شركتهاي هم‌تراز منطقه و وضعيت بازار كار و تهيه طرحهاي پيشنهادي به منظور رعايت هماهنگي در پرداختها شامل :

 • انجام امور مربوط به تشويق درج در پرونده و ريالي
 • كمك هزينه سفر و كمك هزينه تحصيلي فرزندان كاركنان و...
 • حواله خودرو
 • انواع وام هاي قرض الحسنه ، مساعده ، مسكن وخودرو و......
 • فوق العاده‌ها ، حق اولاد ، حق تاهل ، حق مسكن ، خواروبار، نظم حضور
 • عيدي و پاداش پايان سال
 • كارانه ، بن هاي نقدي و غير نقدي

ارزيابي عملکرد کارکنان و مشخص شدن کار مفيد از غيرمفيد

 • استقرار مكانيزم هاي سنجش عملكرد
 • اجراي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان در كليه سطوح سازماني و مقايسه با استاندارد هاي عملكردي
 • ارائه بازخورد و نتايج حاصل از عملكرد كاركنان به پرسنل و واحد هاي سازماني ذيربط

فعاليت هاي ما

مركز مطالعات استراتژيك گروه

 • تدوين استراتژيهاي گروه
 • تعيين كسب وكارهاي پشتيبان جديد
 • تعيين سياستهاي سالانه شركتهاي گروه
 • تعيين واستقرار سيستمهاي مديريتي مورد نياز گروه
 • پايش و اندازه گيري اجراي برنامه هاي استراتژيك گروه
 • نشر اطلاعات استراتژيك مورد نياز شركتهاي گروه
 • انجام مطالعات محيطي براي گروه
 • تعيين و توسعه كسب و كارهاي مكمل كسب و كار خودرو
 • تعيين استراتژيهاي پشتيبان گروه

معاونت طرح و برنامه

 • تهيه برنامه استراتژيك و سالانه شركت سايپا وكنترل ميزان تحقق اهداف و برنامه ها
 • سازماندهي و طراحي مناسب ساختار سازماني شركت سايپا
 • طراحي ، تهيه وتدوين فرآيندها ، سيستم ها و روشهاي مورد نياز شركت سايپا
 • برنامه ريزي، ايجاد، توسعه، پشتيباني و مديريت يكپارچه كليه سيستم ها و نرم افزارهاي كاربردي مورد نياز شركت سايپا
 • جمع‌آوري, تجزيه و تحليل و پردازش اطلاعات وداده‌هاي مربوط به شركت و گروه سايپا
 • برنامه‌ريزي و سازماندهي كليه فعاليتهاي سخت ‌افزاري ، توسعه و پشتيباني شبكه و بانكهاي اطلاعاتي درسطح شركت به منظور ارائه خدمات مناسب و بموقع به كليه واحدهاي سازماني شركت

معاونت مالي و اقتصادي گروه

 • رسيدگي بر اسناد مالي ، ثبت و نگهداري دفاتر شركتهاي گروه.
 • انجام كليه عمليات مالي و حسابداري شركت در حوزه هاي مختلف
 • شناسايي و تامين منابع مالي مورد نياز شركتهاي گروه ، كنترل امور خزانه داري و نظارت بر پيگيري وصول مطالبات.
 • انجام عمليات تمركز و حسابداري عمومي و تلفيق مالي، حسابداري حقوق و دستمزد و استفاده بهينه از فرصتهاي مالياتي در راستاي خدمت رساني به شركتهاي گروه.
 • انجام امور مربوط به برگزاري مجامع، ارزيابي بودجه و عملكرد ، تهيه و ارائه گزارشهاي مالي گروه.
 • انجام كليه امور مربوط به سرمايه گذاري ، بررسيهاي اقتصادي و سهام شركتهاي گروه.
 • تهيه گزارش هاي عملكرد مالي دوره اي و گزارش هاي مورد نياز سازمانهاي ذينفع و مديريت شركت.

معاونت بازرگاني

 • تامين بموقع كالاها ، تجهيزات ، انواع فلزات و خدمات مورد نياز شركت و گروه سايپا از داخل وخارج كشور و انجام تشريفات بانكي و گمركي
 • مديريت اثربخش فرآيندها و هزينه هاي حوزه بازرگاني و نظارت بر استفاده بهينه از منابع موجود
 • تعامل موثر با وزارت صنايع ، سازمان گسترش ونوسازي صنايع ، وزارت بازرگاني ، سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، بانكها ، گمرك و بيمه در راستاي پيشبرد اهداف سازماني شركت و گروه سايپا
 • تعامل موثر با شركت هاي خارجي طرف قرارداد جهت تامين مناسب كالا و خدمات مورد نياز شركت و گروه سايپا

معاونت اداري و توسعه منابع انساني

 • تدوين استراتژي هاي منابع انساني و ارزشيابي مديريت منابع انساني گروه
 • تسري و اجراي استراتژي هاي مديريت و توسعه منابع انساني شركت سايپا
 • تعيين و تسري سياستهاي منابع انساني گروه سايپا
 • پايش و اندازه گيري اجراي برنامه ها و اهداف منابع انساني در سطح گروه سايپا
 • استقرار چرخه بهره وري در سطح گروه سايپا
 • طراحي ، اجرا و توسعه كانون هاي ارزيابي در راستاي انتخاب و انتصاب
 • مديريت بكارگيري و جذب بهينه در سطح گروه سايپا
 • برنامه ريزي و ارتقاء سطح خدمات رفاهي و پشتيباني و ارائه آن به كاركنان و واحدهاي سازماني
 • توسعه توانمنديهاي نيروي انساني از طريق ارائه برنامه هاي آموزشي و پرورشي مرتبط
 • ايجاد و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه
 • حفظ و ارتقاء سطح سلامت كاركنان، ايمني محيط و تجهيزات
 • آينده پژوهي منابع انساني


معاونت برنامه ريزي جامع توليد

 • تدوين برنامه بلندمدت، ميان‌مدت،كوتاه‌مدت وعملياتي توليد با توجه به ظرفيت خطوط توليد و نياز مشتريان
 • برنامه‌ريزي تامين مواد و قطعات مورد نياز مطابق برنامه توليد و سفارشگذاري خريد مواد توليدي ، ابزارآلات و لوازم يدكي بمنظور جلوگيري از توقف خطوط
 • دريافت، نگهداري و ارسال بموقع قطعات به خطوط توليد و كنترل موجودي اقلام و قطعات و چگونگي مصرف و انجام اقدامات لازم جهت كاهش ضايعات ,همچنين برنامه ريزي و کنترل گردش پالتها
 • برنامه‌ريزي و كنترل توليد سالنهاي توليدي و نظارت بر چگونگي اجراي آن
 • بررسي و شناسايي علل توقف خطوط توليد و برنامه ريزي و پيگيري مستمر جهت رفع علل توقف از واحدهاي مرتبط

معاونت پشتيباني و خدمات فني

 • مديريت ، حفظ و نگهداري دارايي هاي فيزيكي سازمان
 • طراحي ،ساخت ،نصب و راه اندازي تجهيزات و فيكسچرهاي خطوط توليد محصولات جديد
 • نگهداري و توسعه زيرساختهاي خطوط توليدي
 • اصلاح الگوي مصرف و روش هاي جديد كاهش مصرف انرژي
 • فروش خدمات ، تجهيزات و ماشين آلات به خارج سازمان بمنظور افزايش درآمد سازمان
 • توسعه و استقرار ماژولهاي مرتبط با سيستم مديريت كارخانه
 • اجراي پروژه هاي كاهش هزينه و كنترل هزينه هاي جاري سازمان
 • اقدامات اصلاحي ،ارتقا و بهبود تجهيزات خطوط توليد

معاونت مهندسي

 • همكاري در فرآيند انتخاب محصول جديد و انتقال تكنولوژي، مدارك و مستندات مربوطه
 • استقرار محصولات جديد و پشتيباني فني و تكنولوژي محصولات جاري ، مجموعه ها و قطعات مطابق استاندارها
 • راه اندازي خطوط توليد در داخل و خارج شركت و بازارهاي هدف خارج كشور
 • تعيين و بهينه سازي فرآيندها ، تجهيزات و ماشين آلات خطوط توليد و پشتيباني توليد
 • ارائه خدمات فني مرتبط با محصولات جديد و واحدهاي غير توليدي شركت

معاونت توليد

 • اجراي كليه فعاليتهاي توليدي شامل پرس، بدنه سازي ، رنگ ومونتاژ ، ساخت قالبها وقطعات پرسي مطابق برنامه توليد و سطوح كيفي مصوب شركت
 • نظارت برانجام صحيح فرآيندهاي توليدي بمنظورحفظ وبهبود كيفيت محصولات
 • برنامه ريزي و نظارت جهت كاهش هزينه هاي عمومي واحدهاي تابعه


معاونت كيفيت

 • تعريف اهداف و شاخصهاي كيفي شركت و اندازه گيري و پايش آنها
 • آديت و ارزيابي محصول و فرآيندها
 • كنترل كيفيت قطعات ورودي
 • كنترل كيفيت فرآيندهاي توليدي
 • تحليل، ريشه يابي وپيگيري انجام اقدامات اصلاحي جهت رفع كامل عيوب
 • اندازه گيري و كاليبراسيون ابزار و تجهيزات تست و ...
 • نظارت و حصول اطمينان از عملكردهاي كيفي مرتبط با بازرسي قبل از تحويل، خدمات پس از فروش، كيفيت صادرات و سايتهاي توليدي

معاونت صادرات و امور بين الملل

 • تدوين استراتژيها و اهداف صادراتي و برنامه ريزي جهت تحقق اهداف مصوب
 • سياست گذاري نحوه اولويت بندي بازارهاي بين المللي و تعيين بازارهاي هدف صادراتي
 • صادرات محصولات و قطعات به بازارهاي خارجي
 • توسعه برند سايپا در بازارهاي خارجي
 • سياست گذاري در راستاي توانمندسازي نمايندگي هاي خارجي سايپا در حوزه فروش و خدمات پس از فروش
 • تعامل با ارگانهاي داخلي و خارجي جهت بستر سازي و تسهيل فرآيند صادرات
 • راهبري احداث خطوط توليد محصولات سايپا در خارج از كشور و مشاركت در سياست گذاري مديريت بازار در اين كشورها

معاونت بازاريابي و فروش داخلي گروه سايپا

 • سياستگذاري و تعيين اهداف حوزه بازاريابي و فروش محصولات سواري و تجاري سبك گروه سايپا.
 • تدوين و اجراي استراتژيهاي پيشبرد فروش
 • سفارشگذاري توليد و فروش محصولات سواري و تجاري سبك گروه در داخل كشور
 • توسعه سهم بازار محصولات سواري و تجاري سبك گروه سايپا
 • ارائه پيشنهادهاي توسعه محصول با توجه به نيازهاي حال و آينده مشتريان

مديريت هماهنگي و نظارت بر طرح ها

 • بررسي طرح‌هاي فني و اقتصادي و ارائه گزارشهاي تحليلي با هماهنگي واحدهاي ذيربط
 • نظارت و پيگيري كليه قراردادهاي منعقده
 • برنامه‌ريزي و پيگيري ساخت داخل قطعات و مجموعه‌هاي محصول و ارتباط موثر با سازمانها و موسسات ذيربط بمنظور استفاده مناسب و بموقع از تخفيف‌هاي بازرگاني و گمركي.

مديريت توسعه تعالي

 • شناسايي و انتخاب مدلهاي تعالي سازماني متناسب با چشم انداز شركت و ارزيابي سازمان بر اساس آنها و توسعه آن از طريق تعريف، راهبري و مديريت پروژه هاي فرابخشي و كسب جايگاه مناسب در جوايز بين المللي
 • توسعه و تعميق استانداردهاي بين المللي جهت تثبيت دستاوردهاي نظام مديريتي شركت از طريق مميزي و بهبود سيستمهاي استقرار يافته و پياده سازي استاندارهاي جديد جهاني براي كليه حوزه هاي مرتبط

مديريت توسعه مديريت

 • توسعه وارتقاء مهارتهاي سطوح مديريتي شركتهاي گروه
 • ارزيابي عملكرد بمنظور شناسايي نقاط قوت وضعف مديران ارشد شركتهاي گروه
 • تهيه وتدوين و اجراي سيستم حقوق ودستمزد و سيستم هاي انگيزشي سطوح مديريتي شركتهاي گروه

مديريت ارتباطات

 • برنامه ريزي ، هماهنگي ، كنترل و ايجاد زمينه‌ها و امكانات مورد نياز در برقراري ارتباط موثر شركت با محيط ،
 • ارتباط متقابل كتبي و شفاهي بين كاركنان و مديريت
 • ارائه اطلاعات صحيح اخبار مرتبط با سايپا در رسانه ها
 • بررسي و پيگيري رفع مشكلات و شكايات مطرح شده از طرف مشتريان و ارباب رجوع در جهت ارتقاء برند سايپا
 • انجام امور تبليغات و انتشاراتي شركت

مديريت امور حقوقي

 • انجام و پيگيري كليه امور حقوقي له و عليه شركت در كليه مراحل در محاكم ، مراجع و موسسات ذيربط به طرفيت شركت در مقابل كليه اشخاص حقيقي وحقوقي تا حصول نتيجه و تامين حقوق شركت

مديريت بازرسي گروه

 • بررسي و پيگيري موضوع كاري ارجاع شده از طرف مديريت عامل در سطح شركت و گروه سايپا تا حصول نتيجه

مديريت دفتر حوزه مدير عامل

 • برنامه ريزي، هماهنگي و رسيدگي به امور مربوط به حوزه مدير عامل

مديريت حسابرسي داخلي

 • نظارت بر فعاليتهاي شركت بمنظور شناسايي انحراف از مقررات و تهيه گزارشهاي تحليلي مربوطه

توسعه توانمنديها

آموزش و توسعه مهارتهاي كاركنان

مركز آموزش سايپا بعنوان يكي از زيرمجموعه هاي معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه ، رسالت توسعه مهارت و دانش كاركنان شركت سايپا را بر عهده داشته و هم راستا با خط مشي، اهداف و مأموريت گروه خودروسازي سايپا در حوزه منابع انساني و با تمركز بر نيازها و انتظارات  ذينفعان، خدمات خود را در چارچوب اصول مشتري مداري ، مسئله محوري و توانمندسازي پرسنل انجام ميدهد. همچنين با توجه به اهميت مقوله شايستگي مديران براي سازمان ، مي توان به برگزاري كانون هاي ارزيابي در سطوح مسئوليت دار با محتواي 1- طراحي كانون هاي ارزيابي و ابزارهاي مرتبط، 2- ارزيابي شايستگي مديريتي و 3- ارائه بازخورد به شركتها و واحدهاي توسعه منابع انساني، اشاره نمود.

آموزشهاي ارائه شده در دو دسته آموزشهاي ضمن خدمت و دانشگاهي (مركز آموزش علمي - کاربردي گروه خودرو سازي سايپا) ارائه مي گردد.

آموزش هاي ضمن خدمت

 • آموزشهاي مهارتي كه از طريق اجراي دوره هاي آموزشي حين كار (OJT) جهت ارتقاي سطح توانمندي كاركنان برگزار مي گردد،
 • آموزشهاي مديريتي و تخصصي پس از نياز سنجي دوره اي و سالانه انجام و كارت توانمندسازي مديريت تدوين و سرانجام در قالب تقويم سالانه در برنامه اجرايي قرار مي گيرد.

تقويم آموزشي گروه خودروسازي سايپا

تقويم آموزشي سال 1399

تاريخچه مركز آموزش علمي - کاربردي گروه خودروسازي سايپا

مديريت آموزش شركت سايپا در راستاي سياستهاي كلان سازمان و به منظور پوشش نيازهاي فني و تخصصي گروه خودروسازي سايپا و جامعه (در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي سازمان) و همچنين گسترش دانش فني صنعت خودروسازي در كشور به ويژه با برند گروه خودرو سازي سايپا اقدام به راه اندازي مركز علمي كاربردي گروه سايپا زير نظر دانشگاه جامع علمي كاربردي نمود.

اين مركز فعاليت خود را در سال 1382 در ساختمان مركز آموزش ، واقع در شركت سايپا يدك آغاز نمود. ساختار سازماني اين مركز در مديريت آموزش و مستقيما زير نظر اداره ارتباط با مراكز آموزش عالي قرار دارد. نظام آموزشي مركز تا سال 90 بصورت پودماني و از سال 1390 با بازنگري هاي انجام شده در دانشگاه جامع ، نظام آموزشي به صورت ترمي تغيير يافته است. فعاليت آموزشي مركز ، مطابق تقويم آموزشي دانشگاه ها از دو نيمسال تحصيلي و يك ترم تابستان تشكيل شده است كه پس از ابلاغ از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي برنامه ريزي و اجرا مي گردد. اكثريت دانشجويان اين مركز ، شاغل و اغلب ايشان در حوزه صنعت خودرو مشغول به تحصيل مي باشند. اساتيد دوره از برترين مدرسين دانشگاه هاي سراسر كشور و همچنين همكاران داخل شركت مي باشند. مركز علمي كاربردي گروه خودروسازي سايپا اولين مركز دانشگاهي در ايران مي باشد كه در سال 1391 موفق به اخذ استاندارد IWA2 گرديده و اين گواهينامه را حفظ نموده است .

در جدول ذيل رشته هاي پذيرش دانشجو از سال 1382 قابل مشاهده مي باشد:

سالتعداد مقطع كاردانيعناوين رشته هاي كاردانيتعداد مقطع كارشناسيعناوين رشته هاي كارشناسيتعداد پذيرش دانشجو (ورودي )
82 1 ماشين افزار تعميرات مكانيكي 0 - 60
83 3 كنترل كيفي خودرو، خدمات پس از فروش مونتاژ خودرو، تعميرو نگهداري خودرو 0 - 117
84 7 آتش نشاني گرايش نجات ، آتش نشاني اطفاء گرايش اطفاء ، خدمات پس از فروش ، ماشين افزار ، مونتاژ خودرو ، تعميرونگهداري خودرو ، تعميرات مكانيكي 0 - 149
85 3 روابط عمومي ، كنترل كيفي خودرو ، مونتاژ خودرو 1 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو 113
86 7 تعميرات مكانيكي ، تعميرونگهداري خودرو ، خدمات پس از فروش ، كنترل كيفي خودرو ، كنترل كيفي قطعات خودرو ،ماشين افزار ، مونتاژ خودرو 0 - 159
87 0 - 1 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو 64
88 4 خدمات پس از فروش ، تعميرونگهداري خودرو ، برنامه ريزي و كنترل توليد ، لجستيك گرايش زنجيره تامين 0 - 106
89 5 تعميرات مكانيكي ، ايمني و بهداشت ، كنترل كيفي خودرو ، ماشين افزار، مونتاژ خودو 1 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو 191
90 0 - 1 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو 51
91 0 - 0 - 0
92 3 مكانيك خودرو ، ماشين افزار ، خدمات پس از فروش 2 مهندسي فناوري مكانيك خودرو ، مهندسي فناوري لجستيك 206
93 2 مكانيك خودرو ، مديريت كسب و كار خودرو 2 مهندسي فناوري مكانيك خودرو ، مهندسي فناوري لجستيك 144
94 2 مكانيك خودرو ، مديريت كسب و كار خودرو 2 مهندسي فناوري مكانيك خودرو ، مهندسي فناوري لجستيك 157
95 3 مكانيك خودرو ، مديريت كسب و كار خودرو ، روابط عمومي 2 مهندسي فناوري مكانيك خودرو ، مهندسي فناوري لجستيك 197
96 4 كسب و كار، روابط عمومي، كنترل كيفيت، مكانيك خودرو 3 لجستيك، مكانيك، كسب و كار 486
جمع كل1714ارتباط با دانشگاه

درخواست كارآموزي

گروه سايپا در راستاي بسط و گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه و به منظور بهره مندي از دانشجويان در زمينه هاي مورد نياز شركت از جمله فني ، مهندسي ، مديريتي ، فناوري و همچنين بسترسازي جهت آشنايي دانشجويان با صنعت و كسب تجربه در زمينه هاي كاري مرتبط با تحصيل آنان هرساله با مشخص نمودن ظرفيت پذيرش و رشته هاي مورد نيازشركت ، اقدام به جذب متقاضيان كارآموزي از دانشگاهها ومراكز آموزش عالي مختلف مي نمايد.
طبق نياز سنجي انجام شده، شركت سايپا از دانشجويان مقطع كارشناسي رشته هاي مهندسي مكانيك خودرو، مهندسي، كامپيوتر- گرايش نرم افزار، مهندسي رباتيك، مهندسي صنايع، حسابداري، مديريت صنعتي جهت كار آموزي دعوت بعمل مي آورد.
شماره تماس : 61611538 - 61611541

پايان نامه ها و پژوهش ها

گروه حودروسازي سايپا به منظور توسعه فرهنگ پژوهش و تحقيقات كاربردي، ارتقاء دانش صنعت خودرو، بهره‌گيري از نتايج علمي حاصل از تحقيقات و پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي مراكز دانشگاهي و پژوهشي در حوزه‌هاي مرتبط با كسب و كار خودرو و همچنين ارتقاء سطح همكاري صنعت و دانشگاه و به عنوان يك مسئوليت اجتماعي، سالانه اقدام به تعريف موضوعات پژوهشي موردنياز سازمان مي‌نمايد. دانشجويان مي توانند متناسب با موضوعات ياد شده پايان نامه هاي خود را تعريف نموده و فرم پيشنهاد پايان نامه را ارسال نمايند.
محققين و دانشجويان علاقه‌مند مي‌توانند متناسب با موضوعات فوق، طرح تحقيقاتي و يا پايان‌نامه‌هاي خود را تعريف و مطابق دستورالعمل جاري سازمان به انجام رسانند. همچنين نظات و پيشنهادات خود را به آدرس ايميل Res@saipacorp.com ارسال نمايند.
كليه پيشنهادات دريافت شده در كميته ارزيابي پايان نامه ها و پژوهش ها مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت تاييد آنها ، گروه سايپا در توافق دوطرفه اقدام به حمايت از آنها مينمايد.

اولويت هاي پژوهشي گروه خودروسازي سايپا

حوزه منابع انساني

حوزه فروش و امور مشتريان

حوزه طراحي مهندسي، توليد و پشتيباني

حوزه صادرات

حوزه كيفيت

حوزه سلامت و تغذيه

همكاري با سايپا

گروه خودرو سازي سايپا بمنظور تامين نيروهاي مورد نياز در بخشهاي ستادي و عملياتي، نسبت به ايجاد بانك اطلاعات كارجويان از طريق ثبت نام اينترنتي اقدام نموده است. علاقمندان همكاري با اين گروه مي توانند متناسب با رشته هاي مورد نياز نسبت به ثبت و تكميل اطلاعات خود اقدام نمايند.

بازديد از گروه خودروسازي سايپا

گروه خودروسازي سايپا به عنوان يكي از مراكز مهم توليدي و صنعتي ايران اسلامي در راستاي نشر عملي دستاوردهاي صنعتي و علمي فرزندان متخصص و متعهد خويش و ايجاد امكان تعامل مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي، صنعتي و آموزشي كشور اقدام به برنامه ريزي بازديد اين مراجع از خطوط توليد كرده است.

لذا متقاضيان مي توانند با تكميل فرم درخواست بازديد از خطوط توليد حسب هماهنگي با اداره نمايشگاه ها و تشريفات مديريت ارتباطات و امور بين الملل گروه خودروسازي سايپا از خطوط توليد و ساير بخش هاي مورد تقاضا بازديد به عمل آورند.

فرم درخواست بازديد از گروه خودروسازي سايپا